Just nu

Här hittar du information om aktuella händelser i MP Umeå.

Inbjudan till extra årsmöte för Miljöpartiet i Umeå

 

Härmed inbjuder Miljöpartiet i Umeå till ett extra årsmöte.


Datum: lördag den 21 oktober 2017
Tid: 13.00–15.00
Plats: Folkets hus i Umeå

 

Förslag till dagordning:

§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, en sekreterare, en justerare och två rösträknare
§3. Mötets behöriga utlysande
§4. Upprättande av röstlängd 
§5 Godkännande av dagordning

§6 Antagande av mötesregler (talartid max 2 min/talare, könsvarvad talarlista, tidsätta de olika punkterna i dagordningen, osv).

§7 Styrelsen presenterar sitt förslag till sammankallande för valberedningen.

§8 Behandling och beslut om val av sammankallande för valberedningen.

§9 Övrigt.

§10 Mötets avslutande

OBS!

På extra årsmötet ska sammankallande för valberedningen väljas.  Alla som har förslag på sammankallande för valberedningen uppmanas att skicka sitt förslag till styrelsen för Miljöpartiet i Umeå ( umea-ledningsgrupp@mp.se ) senast 30 september. Den som föreslås måste har blivit tillfrågad och accepterat nomineringen innan nomineringen skickas till styrelsen. 

Information angående framtagande av kommunfullmäktigevalsedeln hittar in under fliken Valrörelse 2018. 

Käre medlem.

Aldrig innan har vi haft så mycket gröna framgångar som nu i Umeå kommun, Miljöpartiet

Umeå är med och styr i Umeå och den röd-gröna koalitionen har tagit ett ansvar för våra

medborgare, för skolan och välfärden, för miljön och framtiden. Vi har under mandat

perioden har många gröna framgångar, nu är bollen i rullning och det är viktigt att vi ser till

att hålla momentet gående. Efter vårt partis framgångar och det ökade politiska ansvaret

är det nu viktigt att vi samlas och tillsammans utformar det valmanifest vi gemensamt ska

gå till val med 2018. Det är viktigt att vi nu samlas, utvecklar vår politik och hur vi bäst ska

förverkliga våra frågor i det politiska rummet.

Miljöpartiet Umeås gruppledare skulle tillsammans med kommungruppen vilja bjuda in alla

medlemmar att delta i detta arbete, vi kommer att bilda fem arbetsgrupper som kommer att

ansvara att ta fram ett underlag för de fem fokus områden inom kommunen.

-Miljö&Hållbarhet

-Social&Omsorg

-Fritid&Kultur

-Skola

-Samhällsplanering&Bygg

Anmälan: Till politisk sekreterare på gabriel.farrysson@mp.se senast den 30 september

2017 per mail. Ange namn och kontakt uppgifter, skriv gärna vilket eller vilka arbetsgrupper

Ni skulle vilja delta.

Gröna Hälsningar

Nasser Mosleh. Gruppledare Miljöpartiet De Gröna Umeå

Nyhetsbrev från kommungruppen

Gröna framsteg för Umeå 

Hej kära vänner, på senaste kommunfullmäktige antogs Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma budget i sin helhet. Umeå är en stad i tillväxt och med detta medföljer viss växtvärk, jag är glad att vår kommungrupp genom ett bra samarbete med socialdemokraterna lyckats att säkra de verksamheter inom kommunen som står inför de största utmaningarna och har störst behov. I vår gemensamma budget investerar vi ytterligare i för och grundskolan så dem kan stärka och utveckla sina verksamheter. Vi investerar ytterligare också i familj och individnämnden där vi stärker arbetet för dem som lever i utsatta livssituationer, barn och unga som lever med psykisk ohälsa samt barn fattigdomen, vi tar också ytterligare krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Vi sätter välfärden och skolan i fokus.

I vår gemensamma budget innehåller flera avgörande miljösatsningar som kommer att stärka Umeå som stad och våra medborgare. Vi kommer satsa på mer hållbar infrastruktur och ladd-infrastruktur, vi kommer jobba vidare med att ta mer utrymme från bilen och ge den till cykel och kollektivtrafik.  Vi kommer med vår budget stärka om hur vi effektiviserar, använder och förbrukar våra resurser, detta blir också påtagligt inom miljöarbetet, vi satsar på en energiomställning, det är viktigt att vi fortsätter att kunna leverera fossilfri energi och el till Umeå och att vi gör de nödvändiga satsningar som behövs för att minska på energi användningen inom våra egna lokaler och fastigheter. Vi kommer också prioritera det strategiska miljöarbetet och stärka miljökompetensen samt att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av inventarier och minska användandet av plaster i syfte att minska kostnader såväl som klimat och miljöpåverkan.

Under våren har vi kommungruppen jobbat med att det utbyte av konstgräs som planeras av fritid på vissa platser inom Umeå kommun, vi jobbar aktivt med att detta ska ske med konstgräs som inte innehåller mikroplaster utan istället ersätt dessa med andra organiska material som ex, kork och kokos.

De gröna framgångarna får även genomslag inom de olika nämnderna, några exempel på detta är att vi i Miljöpartiet fått igenom att det nu är bygglovs befriat med att anlägga solceller till upp till 30 kvm, vi har fått fram att utformningen av stadsplanering innanför ringleden ska fokusera på fossilfri infrastruktur, cykel och kollektivtrafik och kollektiva transport lösningar. Hantering av att kunna enkelt återvinna textilier och mycket - mycket mer.

Vi i Miljöpartiet har även under våren get i uppdrag att ta fram en policy för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer i samhället möjlighet att prioritera frågan. Vi i kommungruppen vill stärka samhället så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt, vi i Miljöpartiet vill stärka den mångfald och mångkulturell grund som finns i Umeå.

Ett stort tack till kommungruppen för det arbete Ni gjort under våren, ett stort tack också till alla medlemmar för Era engagemang och inspel. Det är nu som den gröna rörelsen äntligen fått genomslag i Umeå kommun och det känns riktigt bra att vi i Miljöpartiet kan leverera mer grön politik till Umeåborna än någonsin. Vi ser till att ta ansvar idag och investera för att vi ska kunna efterlämna ett ekosystem till nästa generation.

Trevlig sommar. 

Nasser Mosleh, Gruppledare Miljöpartiet de gröna Umeå

Hej medlem!

Skriver från tåget på väg hem från kongressen i Linköping, en spännande och givande kongress.

Vill veta mer om Kongressen, följ länken till hemsidan för partistyrelsens summering.

(länkadress https://www.mp.se/om/kongress)

(Bild från Isabellas öppningstal i plenum)

Delegationen från Västerbotten

(Bilden är från plenumsalen och visar delar av ombud, ersättare, observatörer från Umeå, Mazin, Farah, Alireza, John, Alice och Nasser)

Under tre dagar har delegationen debatterat och röstat på motioner, val av partistyrelse, val till EGP, träffar med nätverk och utvecklande seminarier. Möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper har varit fantastiskt givande och vi har stått upp för Umeå och Västerbotten.

Vi försöker alltid vinna debatten och till höger försöker vårt ombud övertyga andra miljöpartister, att rösta på Julia Stuxgrens motion: att delar av vinsten från gruvdrift måste återges till kommunen och regionen som exploateras [red: egen tolkning].

Hälsningar,

John Vestergren

Kongressombud, Ledamot – Miljöpartiet de gröna i Umeå. 


För den som vill lägga till kalendern direkt i sin egen, klicka på + i GoogleLoggan längst ner till höger (se först till att ha loggat in i Google bara)

Länk till MP Riks kallender: http://medlem.mp.se/just-nu/kalendariumKommande aktiviteterKommungruppen* möts en måndag varje månad, före Kommunstyrelsens möte, på Stadshuset, kl 18.00-21.00. Alla medlemmar är välkomna och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Här hittar du mötesdatum för alla kommunens beslutsinstanser.

*Kommungruppen består av vår förenings förtroendevalda ledamöter i fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser.


För utförligare information om kommunikationsplattformen och hur du skaffar inloggning, vänligen se länets infosidor Medlemsinfo - Kommunikation eller Google Apps for Works MPAC info. Ansöker du från ett mejlkonto vi inte har i medlemsregistret kan ansökan om inloggning ta längre tid behandla.